امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط دوره های تقویتی و تیزهوشان-10% تخفیف دسته: آموزشگاه
نمایش از 19 دی 1391 بازدید: 1674
پرینت
نمونه سوالات رياضي تيز هوشان
 
با اضافه كردن۷۰۰۰ به اختلاف بزرگ ترين عدد۵ رقمي و كوچك ترين عدد چهار رقمي دهگان هزار عدد حاصل چه خواهد بود؟

الف)۹ ب)۵ ج)۰ د)۱

پاسخ صحيح گزينه ي (ج) است.

طبقه ي يك هاي كدام يك از اعداد زير هنگام با حروف نوشتن نوشته نمي شود؟

الف)۸۹۳۰۰۴ ب)۶۹۲۰۰۰ ج)۲۰۹۰۱۳ د)۴۰۴۱۰۰

پاسخ صحيح گزينه ي ب است.

به كدام يك از عدد هاي زير۱۳ بسته ي هزارتايي و۶ بسته ي ده هزار تايي اضافه كنيم تا حاصل يك عدد ۷ رقمي شود؟

الف)۹۳۵۰۰۰ ب)۶۹۲۰۰۰ ج)۴۵۰۰۲۹ د)۶۹۵۴۳

پاسخ صحيح گزينه ي الف است.

علي ۳ بسته هزار تايي از عدد ۶۲۰۴۲۶ را تبديل به بسته هاي صد تايي كرد.حالا در اين عدد چند بسته ي صدتايي وجود دارد؟

الف)۴ بسته ب)۴۳ بسته ج)۳۴ بسته د)۳۰ بسته

پاسخ صحيح گزينه يج است.

تست ریاضی

 ۳ مداد و ۲دفتر ۲۱۰۰تومان خریدیم . اگر قیمت هر مداد نصف قیمت یک دفتر باشد، قیمت یک دفتر چند تومان است؟

الف: ۴۲۰تومان ب: ۸۴۰تومان ج: ۳۰۰ تومان د: ۶۰۰ تومان

کدام یک از مقادیر زیر بیش تر است؟

الف: ۵ میلی متر ب: 500/0متر ج: ۵/۰سانتی متر د: ۵/۰متر

فاطمه اگر شبی ۲۰ صفحه از کتابش را مطالعه کند ۴۰ از کتاب باقی می ماند ، اگر شبی ۲۵صفحه از همان کتاب را مطالعه کند 10 صفحه باقی می ماند. کتاب او چند صفحه دارد؟

الف: ۲۳۰ ب: ۱۴۰ج: ۱۶۰ د: ۲۴۰

اگر محیط مربعی ۳برابر شود، مساحت آن چند برابر می شود؟

الف:۳ ب: ۹ج:۶ د:۱۲

اکبر و رضا هر کدام ۲۰۰۰تومان دارند. اکبر چقدر به رضا بدهد تا رضا ۴برابر اکبر پول داشته باشد؟

الف: ۱۰۰۰ تومان ب: ۴۰۰۰ تومان ج: ۱۲۰۰۰ریال د: ۸۰۰تومان

علی ۱۲ روز و حسین ۳ روز کم تر از دو سوم علی در یک کارگاه کار کردند و جمعا ۱۰۲۰۰۰تومان گرفتند . اختلاف پول آن ها چقدر است؟

الف: ۴۲۰۰۰تومان ب: ۳۲۰۰۰ تومان د: ۷۲۰۰۰ تومان د: ۴۸۰۰۰ تومان

 اگر نصف پول احمد ۴۸۰۰تومان از ثلث پولش بیش تر باشد، تمام پول او چقدر است؟

الف:۹۶۰۰ تومان ب: ۲۸۸۰۰ تومان ج: ۱۴۴۰۰تومان د: ۲۴۰۰تومان

 مساحت زمینی ۱۲ هکتار است . اگر عرض زمین ۲۰۰ متر باشد ، محیط این زمین چند متر است؟

الف: ۱۲۰۰ ب: ۱۲۰۰۰۰ج: ۱۶۰۰ د: ۱۶۰۰۰۰

 علی ساعت ۳۵ ۱۰ شب خوابید و در ساعت۲۵ ۵ از خواب بیدار شد . او چه مدت خواب بوده است؟

الف: ۳۵ ۵ب: ۴۰ ۱۵ ج: ۵۰ ۶ د: ۵۰ ۷

چند تا یک هشتم می شودیک؟

الف: ۵تا ب: ۶تاج: ۷ تا د: ۸ تا

بین اعداد ۱۰۰ تا ۱۳۰ چند عدد وجود دارد که هم بر ۳ و هم بر۶بخش پذیر باشد؟

الف: ۵ عدد ب: ۶ عدد ج: ۷ عدد د: ۲عدد


نمونه سئوالات شماره  2

5- دریک پادگان غذای ماهانه 200 نفر را آماده کردند بعد از 10 روز 50 نفر به جمع آنها اضافه شد غذای ماهانه تهیه شده چند روزه تمام خواهد شد ؟

 

الف) 20روزب) 16 روزج) 26روزد)50روز

 

6-چهار راس مربعی روی یک دایره قرار دارند و شعاع دایره برابر با 5 است 0 مساحت این مربع برابر با کدام عدد است ؟

 

الف ) 75ب) 25ج) 50د) 100

 

7- خط(الف) به فاصله 3 سانتی متر از دایره (س) به مرکز (ب) وشعاع 2 سانتی متر قرار دارد چند نقطه از دایره وجود دارد که تا خط (الف) به فاصله 7 سانتی متر می باشد ؟

 

الف ) هیچ نقطه ب )2نقطه ج) 1 نقطه د) چهارنقطه

 

8- محیط یک لوزی 40 سانتی متر و قطر بزرگ 16 سانتی متر است مساحت لوزی عبارت است از :

 

الف) 96 سانتی مترب) 192 سا نتی متر مربع

 

ج) 320 سانتی مترد) 240 سانتی متر

 

9- اگر مربعی روی وتر یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین بسازیم مساحت مربع چند برابر مساحت مثلث است ؟

 

الف) 2ب) 4ج) 3د)دو یک دوم

 

10- اگر از 4 برابرعددی نصف آن را کم کنیم باقی مانده 14 می شود آن عدد کدام است؟

 

الف) 4ب) 2ج)10د)7

 

11- 3 نفر برای انجام کاری 80 ساعت وقت نیاز دارند پس از آنکه سه چهارم کار انجام شد 1 نفر به آنها اضافه شد تمام کار در چند ساعت انجام می شود ؟

 

الف)‌75ب) 60ج) 70د)72

 

12- اختلاف دو عدد 51 می باشد در صورتی که عدد بزرگ سه دوم عدد کوچک باشد آن دو عدد عبا رتند از :

 

الف)76،25ب) 102 ،51ج) 153 ،102د) 204و153

 

13- نصف عددی به اضافه ثلث آن عدد به اضافه ربع آن عدد مساوی است با (2- A 5 ) در صورتی که 3= A باشد مقدار آن عدد مساوی است با00

 

الف )‌ 13ب) 15ج) 16د) 12

 

14- یک قوطی مقوایی به شکل مکعب مستطیل به طول 6 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر و ارتفاع 8 سانتی متر می باشد سطح کل آن چند سانتی متر مربع می باشد ؟

 

الف) 176ب) 206ج) 236د) 240

 

15- تفاضل دو عدد 199 است چون بر هم تقسیم کنیم خارج قسمت 4 باقیمانده 10 می شود عدد بزرگتر برابر است با :

 

الف) 409ب) 136ج) 189د) 262

 

16- حلزونی هر روز صبح 3 متر جلو و عصر همان روز 2 متر به عقب بر می گردد در صبح روز دهم این حلزون چقدر راه رفته است
الف)50 مترب) 12 مترج) 48مترد) 10متر

 

17- سعید 120 بشقاب خرید دانه ای 20 ریال یک چهارم آنها شکست بقیه را دانه ای چند بفروشد تا1200 ریال سود ببرد ؟

 

الف) 40ب)35ج) 30د)3/33

 

18- در کدام شکل قطر ها نیمساز زاویه ها هستند ؟

 

الف ) ذوزنقهب) متوازی الا ضلاع

 

ج) مستطیلد) لوزی

 

19- قطر های یک لوزی 32و24 سانیمتر است محیط آن چقدر است

 

الف) 40ب) 80ج)‌120د) 160

 

20- مجموع سه عدد فرد متوالی 153 می باشد عدد بزرگتر کدام است ؟

 

الف)57ب) 55ج)53د) 51

 

21- هواپیمایی در ارتفاع 300 متری پرواز می کند و یک زیر دریایی درعمق 30متری هواپیما حرکت می کند میانگین فاصله آن دوچقدر بالاتر است ؟

 

الف) 135مترب) 165 مترج) 155 مترد) 175 متر

 

22- با توجه به ترتیب اعداد نوشته شده عدد پنجم کدام است ؟

 

؟ و000 و 9و18و36

 

الف)‌5/1ب) 25/2ج) 3د) 5/4

 

23- متوازی الاضلاع کدام یک از خا صیتها ی زیر را دارد ؟

 

الف) دوقطر آن باهم مساوی استب) دوقطر آن برهم عمودند

 

ج) دوقطر دیگر را نصف می کند د) زاویه های روبرو همیشه مکلمند

 

24- نقطه a به فاصله 5 سانتی متر از مرکز دایره (s ) قرار دارد طول پاره خط ab برابر4 سانتی متر است اندازه شعاع دایره چند سانتی متر است ؟( نقطه bنقطه تماس است )

 

الف) 4/6ب) 2ج)3د) 9

 

25- لاله به دوستش گفت که سن پدرش هنگام تولد او28 سال بوده است و حالا سن پدرش 3 برابر سن اواست لاله چند سال دارد ؟

 

الف) 42ب) 24ج) 14د) 7

 

26- سارا می خواهد برای هر کدام از دوستانش یک مداد هدیه بخرد اگر مداد 15 ریالی بخرد 20 ریال زیاد می آورد اگر مداد 5/17 ریال بخرد 10 ریال کم می آورد دوستانش چند نفرند ؟

 

الف) 8ب) 10ج) 12د) 14

 

27- مجموع دو زاویه متقابل به راس 150 درجه است مکمل هر یک از زاویه ها چند درجه است؟

 

الف) 30ب) 105ج) 15د) 40

 

28- کارگری کاری را2 روزه انجام می دهد کارگر دیگری همان کار را 3 روزه انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند در یک روز چه مقدارا ز کار را انجام می دهند ؟

 

الف)‌دوششمب) پنج ششمج) یک دوم د) تمام کار

 

29- کدام جمله درست است ؟

 

الف) درهر متوازی الاضلاع دوقطر باهم مساوی است

 

ب) دربعضی لوزی ها دو قطر با هم مساویند

 

ج) درمستطیل دو قطر برهم عمودند

 

د) درهر ذوزنقه دوقطر با هم مساوی است

 

30- دو سال پیش سن پدری 7 برابر سن پسرش بود سه سال دیگر سن پدر 4 برابرسن پسرش خواهد بود سن فعلی پدر چند سال بیشتر از سن فعلی پسرش است ؟

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الف) 7ب) 27ج) 30د) 37

 

31- چهارپنجم پول احمد برابر چهارنهم پول مصطفی است اگر مصطفی 16 ریال بیشتر از احمد پول داشته باشد احمد چند ریال دارد الف) 45ب) 81ج) 20د) 72

 

32- اگر میا نگین 8 درس دانش آموزی 5/17 باشد و نمره 3 درس او 15، 17 ، 5/15 باشد و در دروس دیگر نمرات یکسان داشته باشد نمره هر یک از دروس دیگر را حساب کنید ؟

 

الف) 18ب) 17ج) 5/17د)5/18

 

33- اگر ساعت 4و5 دقیقه باشد زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار چند درجه است ؟

 

الف) 30ب) 60ج) 5/92د) 120

 

34- یک کارگر با تجربه کاری را در 20 روز و یک کارگر بی تجربه همان کار را در 30 روز انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند آن کار چند روزه تمام می شود ؟

 

الف) 12روزب) 15 روزج) 50روزد) 10روز

 

35- از تبخیر 15 کیلو گرم آب دریاچه ای 900 گرم نمک به دست آمده است چند درصد آب آن دریاچه نمک است ؟

 

الف) % 5/13ب) %9ج) %6د) %60

 

36- کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) متوازی الاضلاع نوعی لوزی است

 

ب ) متوازی الا ضلاع دارای یک محور تقارن بیشتر نیست

 

ج) لوزی مربعی است که قطر های آن نا مساوی است

 

د) مجموع زاویه های یک شش ضلعی 720 درجه است

 

37- اندازه اضلاع قائمه مثلث قائم الزاویه ای 5 و 12 است مقدار تقریبی ارتفاع وارد بر وتر آن کدام گزینه است ؟

 

الف) 2/5ب)5ج)6/4د)1/4

 

38- دو زاویه یک مثلث 45و 60 درجه است دو زاویه یک مثلث دیگر 75و60 درجه است کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) دومثلث متشابه نیستندب) دومثلث متشابه هستند

 

ج) شاید دو مثلث متشابه باشندد) بعید است دو مثلث متشابه باشد

 

39- با پمپ ( آ ) در 10 ساعت آب استخر تخلیه می شود با پمپ ( ب) در 6 ساعت آب استخر تخلیه می شود اگر هر دو پمپ با هم کار کنند آب استخر در چند دقیقه تخلیه می شود ؟

 

الف) 150ب) 160ج)225د)480

 

40- دانش آموزان دو کلاس در یک آزمون شرکت کرده اند معدل نمر ه های کلا سی که 20 دانش آموزداشت 18 ومعدل نمره های کلاس دیگر که 30 دانش آموز داشت 16 شد معدل نمر ه های دانش آموزان دو کلاس با کدام گزینه برابر است ؟

 

الف) 5/16ب) 6/16ج) 7/16د)8/16

 

ورود به سایت

آمار بازدیدکنندگان

144583
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
64
144
1695
141643
6136
6768
144583

آی‌پی شما: 54.226.191.80
امروز: جمعه، 02 آبان 1393


برای حمایت از ما امتیاز دهید